Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie

Konferencja PUM 26

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym: https://konferencjapum26.euroimmun.pl/ (dalej: „Strona”). Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.
 3. Użytkownikiem (dalej: „Użytkownik”) jest każda osoba korzystająca ze Strony.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników i usługodawcą Strony są EUROIMMUN Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-543) przy ul. Widnej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000011824, NIP: 8992364659, REGON: 932230081, o kapitale zakładowym 10.000.000,00 zł i Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie (70-204) przy ul. Rybackiej 1 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować, pisząc na adres: ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem +48 71 75 66 014 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres konferencje@euroimmun.pl.
 5. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych EUROIMMUN Polska Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: iod@euroimmun.pl, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790 lub adresem e-mail: iod@pum.edu.pl.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 7. Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 8. Wszystkie terminy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Strony, dostępnym na Stronie (dalej: „Regulamin”), z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w Polityce Prywatności.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza kategorie danych osobowych Użytkownika w celach, na podstawach i w okresach wskazanych w tabeli poniżej, każdorazowo odpowiednio do konkretnych działań podejmowanych przez Użytkownika.
Cel przetwarzania danychKategorie danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przetwarzanych danych
Wykonanie zawartej umowy o przeprowadzenie konferencji naukowej lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowyimię i nazwisko,  firma, adres i NIP podmiotu, w ramach którego wykonywany jest zawód lekarza lub diagnosty, adres e-mail, numer rachunku bankowego płatnika.art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)Dane są przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z umową. Jeśli dane przetwarzane są w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.
Kontakt z Użytkownikiem; dochodzenie roszczeń związanych z umową; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; cele analityczne i archiwalneimię i nazwisko,  firma, adres i NIP podmiotu, w ramach którego wykonywany jest zawód lekarza lub diagnosty, adres e-mail, numer rachunku bankowego płatnika, IP.Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)Dane są przechowywane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Marketing bezpośredni usług i produktów Administratora, w tym profilowanie Użytkownikówimię i nazwisko,  firma, adres podmiotu, w ramach którego wykonywany jest zawód lekarza lub diagnosty, adres e-mail.Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)Dane są przechowywane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika.
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – prowadzenie ksiąg rachunkowychimię i nazwisko,  firma, adres podmiotu, w ramach którego wykonywany jest zawód lekarza lub diagnosty, numer rachunku bankowego płatnika.art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowościDane są przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynika obowiązek prawny ciążący na Administratorze.
 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług IT, współpracujące podmioty lecznicze i punkty pobrań, dostawcy usług płatniczych, firmy prawnicze, spedytorskie czy księgowe. Wszystkie podmioty, którym ujawniane są dane osobowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Administrator udostępnia dane osobowe, każdorazowo w związku z konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Użytkownika, ograniczając ich zakres.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w systemach informatycznych (tj. w sposób zautomatyzowany).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w przypadku, gdy są one niezbędne do świadczenia usługi (np. zawarcia i realizacji umowy), skutkować będzie brakiem możliwości wykonania umowy.

§ 3

Profilowanie

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie rabatu, lub przygotowanie oferty odpowiadającej specjalizacji i zainteresowaniom danego Użytkownika.

§ 4

Polityka cookies i inne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem do strony przy następnych wejściach użytkownika na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze Strony przez Użytkownika; dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Strony do Użytkownika.
 1. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na wykorzystywanym urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 2. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 3. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 4. Użytkownik może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej usunąć pliki cookies ręcznie. Dla zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 5. Administrator wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics, oferowane przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje informacje wytworzone przez pliki cookies, dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP). Są one z reguły przekazywane do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i tam zapisywane. Google LLC będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika ze Strony, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu.
 6. Użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie przez Google LLC zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze Strony, jak również przetwarzanie tych danych przez Google LLC, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 7. Google LLC jako podmiot z państwa trzeciego w rozumieniu RODO – Stanów Zjednoczonych – przystąpił do programu Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącego zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA, gwarantującego odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO.
 8. Strona wykorzystuje wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy YouTube (dalej: „Serwisy Społecznościowe”). Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów Serwisów Społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z Serwisów Społecznościowych, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę Użytkownika na Stronie do danego profilu w danym Serwisie Społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratorów Serwisów Społecznościowych, jak również możliwość kontaktu, możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności oraz prawa Użytkowników w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych administratorów Serwisów Społecznościowych.
 9. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analitycs – stosowany w celu analizy statystyk Strony; informacje związane z Google Analytics znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245;
 • kod Hotjar – stosowany w celu anonimowego badania zachowań Użytkowników na Stronie; informacje związane z Hotjar znajdują się pod adresem: https://www.hotjar.com/.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony.

§ 5

Logi systemowe

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Strony.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6

Zmiana Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie podana na stronie Strony wraz z zestawieniem wprowadzanych zmian. Ponadto, Użytkownik, który posiada Konto, zostanie powiadomiony o zmianach poprzez przesłanie na podany adres e-mail informacji zawierającej zestawienie wprowadzanych zmian.
 2. Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności w drodze wskazanej w ust. 1 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.
 3. Jeśli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Polityki Prywatności, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Polityki Prywatności.
 4. Zmiana Polityki Prywatności obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.